Regulamin konkursu pt. “#wygrajhigienizację ” (dalej: „Regulamin”)

§ 1.
Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu pt. “#wygrajhigenizację” (dalej: „Konkurs”) jest ALEKSANDRA DECKA-PRASZCZAŁEK PRADENT z siedzibą w Ciechocinku ul. Bema 37a NIP 559 155 90 19(dalej: „Organizator”).
  2. Konkurs nie stanowi jakiejkolwiek gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym nie jest loterią fantową ani promocyjną), ani też zakładu wzajemnego, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
  3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, Nagrodę i sposób jej uzyskania przez Uczestnika.
  4. Informacje o Konkursie, jego zasadach i nagrodach w nim przewidzianych, zostaną zamieszczone
   następnie internetowej organizatora pod adresem www.pradent.pl

   § 2
   Czas trwania Konkursu

  5. Konkurs rozpocznie się w dniu 18.11.2020 r. i zakończy w dniu 09.12.2020 r. o godzinie 23:59:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”), przy czym czynności związane z przyznaniem zakończą się najdalej  do dnia 10 grudnia 2020 roku.
  6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   § 3
   Warunki uczestnictwa w Konkursie

  7. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyły osiemnaście lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
  8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu w całości.
  9. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
  10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
  11. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

   § 4
   Zasady i przebieg Konkursu

  12. Konkurs jest przeprowadzony przy użyciu platformy Instagram na oficjalnym koncie Organizatora, tj. PRADENTGABINETY. Zadanie konkursowe ogłoszone zostanie na oficjalnym koncie Organizatora na platformie Instagram.
  13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Instagram. Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane
   przez Uczestników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram.
  14. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:
   a) posiadania osobistego publicznego konta w serwisie społecznościowym Instagram,
   pozwalającego korzystać z aplikacji Instagram;
   b) wykonania w Czasie Trwania Konkursu zadania konkursowego (dalej „Zgłoszenie”).
  15. Zadanie konkursowe polega na skomentowaniu zdjęcia opublikowanego w dniu rozpoczęcia konkursu na oficjalnym koncie Organizatora, tj. PRADENTGABINETY na platformie Instagram oraz na udostępnieniu tego posta na prywatnym koncie uczestnika (na stories lub na wallu) na platformie Instagram. Komentarz powinien zawierać oznaczenie 3 OSÓB oraz udzieleniu komentarza pod postem.
  16. O przyznaniu nagrody decyduje Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora konkursu, która wybierze najlepsze Zgłoszenie, kierując się kryterium najbardziej oryginalnej i kreatywnej odpowiedzi.
  17. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się po zakończeniu ostatniego dnia Czasu Trwania Konkursu, tj. w dniu następnym do godziny 22:00. Wyniki zostaną przekazane w prywatnej wiadomości w odpowiedzi na Zgłoszenie oraz za pośrednictwem InstaStories Organizatora.

   § 5.
   Nagroda

  18. W Konkursie zostanie przyznana jedna nagroda, w postaci profesjonalnej higienizacji wykonanej w Gabinecie Pradent przez Doktor Magdalenę Kudlińską o wartości 200zł, Fundatorem Nagrody jest Organizator.
  19. Każdy z Uczestników ma prawo brać udział w Konkursie kilka razy. Nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest, w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, ustalić z recepcją termin wizyty stomatologicznej na której zostanie odebrana Nagroda.
  20. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 3 Regulaminu, podanie nieprawidłowego terminu lub niestawienie się na umówiony termin, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące niemożliwość odebrania Nagrody skutkują utratą prawa do Nagrody i tym samym pozostaje ona do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
  21. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie równowartości Nagrody, jak również rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez nagrodzonego Uczestnika z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.

   § 6.
   Prawa i obowiązki Organizatora

  22. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
   a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
   b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników za pomocą fałszywych kont na Instagramie.
  23. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję w wiadomościach prywatnych przez Instagram); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

   § 7.
   Prawa autorskie i odpowiedzialność

  24. W wypadku, gdy przesłany przez Uczestnika komentarz spełniać będzie kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Utwór”), wówczas przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że:
   a) zgłoszony przez niego Utwór jest oryginalny,
   b) jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczości;
   c) przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu, jak również w zakresie określonym w Regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich.
  25. Uczestnik, oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Utworu w zakresie, w jakim stanowi on utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, oraz że wyraża zgodę na jego publikację na kanałach social media Organizatora, tj. na platformie Facebook oraz Instagram, a tym samym udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej zgody na korzystanie z Utworu
   przez Organizatora, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
  26. Uczestnik oświadcza, że dysponuje autorskimi prawami majątkowymi i autorskimi prawami osobistymi do Utworu, w zakresie umożliwiającym mu wzięcie udziału w Konkursie. Z chwilą wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik udziela Organizatorowi, nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez czas określony 4 lat
   z możliwością przedłużenia. Licencja udzielona zostaje na następujących polach eksploatacji:
   a) wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części,
   b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części przy wykorzystaniu każdej techniki w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej, a także wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, a także wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,
   c) opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
   d) obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawa,
   e) rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet lub Internetu,
   f) wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych, w tym również w telewizji kablowej lub cyfrowej, w sieci Internet, w prasie, na drukach firmowych oraz innych drukach, w ogłoszeniach, formularzach, w prezentacjach elektronicznych, na materiałach brandingowych, gadżetach, strojach.
  27. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia, Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu przez Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej
   odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a także wstąpić w miejsce Organizatora w każdym sporze sądowym lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Organizatora do każdego sporu sądowego, a w przypadku zasądzenia jakichkolwiek kwot od Organizatora, zobowiązują się zwrócić całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i koszty obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
  28. Dodatkowo Uczestnik korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
   a) wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Uczestnika, opracowań Utworu, w szczególności poprzez dokonywanie jego zmian, skrótów oraz na korzystanie przez Organizatora z tych opracowań wg uznania Organizatora;
   b) zezwala Organizatorowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystanie z opracowań Utworu oraz rozporządzanie tymi opracowaniami według uznania Organizatora;
   c) upoważnia Organizatora do podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu Utworu, a także udostępnieniu zgłoszenia bądź to anonimowo, bądź też z podaniem imienia i nazwiska lub pseudonimu Uczestnika;
   d) przenosi na Organizatora prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu.
  29. W celu uniknięcia wątpliwości Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanego Utworu dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych z wykorzystaniem wszelkich środków komunikacji (prasa, telewizja, radio, internet itp.), jak również do udzielania sublicencji podmiotom trzecim w zakresie uzyskanych uprawnień.

   § 8.
   Przetwarzanie danych osobowych

  30. Administratorem Danych osobowych uczestników Konkursu jest ALEKSANDRA DECKA-PRASZCZAŁEK PRADENT z siedzibą w CIECHOCINKU, ul. BEMA 37A 87-100 CIECHOCINEK. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji Uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania
   Nagrody Zwycięzcy Konkursu, oraz w celu udostępniania przekazanych przez uczestników Konkursu komentarzy w social mediach jak również dla archiwizacji w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  31. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego
   interesu, którym jest:
   a) umożliwienie uczestnikowi Konkursu wzięcia w nim udziału,
   b) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody Zwycięzcy,
   c) archiwizacja dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
   d) udostępniania przekazanych przez uczestników Konkursu komentarzy w social mediach.
  32. Dane osobowe w celu opublikowania informacji o Zwycięzcach Konkursu przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów Konkursu.
  33. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do zakończenia Konkursu oraz przez okres rozpowszechniania komentarza. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń Organizatora i Uczestników Konkursu związanych z organizacją Konkursu.
  34. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  35. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.
  36. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: „ALEKSANDRA DECKA-PRASZCZAŁEK PRADENT ul. BEMA 37A, 87-720 CIECHOCINEK
  37. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia administratorowi zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, powiadomienia Zwycięzców o przyznaniu Nagród.
  38. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do tworzenia profili.

   § 9.
   Reklamacje

  39. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w Czasie Trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia Konkursu (w przypadku reklamacji przesłanej za pośrednictwem poczty decydująca jest data stempla pocztowego).
  40. Reklamacje należy zgłaszać listownie (listem poleconym) na adres Organizatora.
  41. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
  42. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
  43. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

   § 10.
   Postanowienia końcowe

  44. Zgłaszając się do udziału w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że przed zgłoszeniem zapoznał się z Regulaminem Konkursu, akceptuje jego treść i wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.
  45. Zobowiązanym do wydania Nagrody w Konkursie zgodnie z Regulaminem jest Organizator. Nagroda ze względu na swoją wartość korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  46. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
  47. Regulamin jest dostępny przez Czas Trwania Konkursu na stronie internetowej www.pradent.pl
  48. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem.
  49. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności w zakresie Czasu Trwania Konkursu oraz liczby przyznanych Nagród, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zmiany nie mogą być wprowadzone na niekorzyść Uczestników.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników konkursu pt.“#wygrajhigienizację”

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALEKSANDRA DECKA-PRASZCZAŁEK z siedzibą w CIECHOCINKU, ul. BEMA 37A. 87-720 CIECHOCINEK, tel. 723136 201.

Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane w postaci nazwy profilu utworzonego w aplikacji Instagram otrzymaliśmy w związku z Twoim zgłoszeniem się do udziału w konkursie pt. “#wygrajhigienizację” (dalej „Konkurs”).

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?
ALEKSANDRA DECKA-PRASZCZAŁEK PRADENT przetwarza Twoje dane osobowe w postaci nazwy profilu utworzonego w aplikacji Instagrama, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu i w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, (to jest w celu weryfikacji uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu) oraz w celu rozpowszechniania przekazanych przez uczestników konkursu komentarzy.
Dane osobowe w celu opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.
Twoje dane przetwarzane są również na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości), tj. w razie nabycia przez Ciebie prawa do nagrody w Konkursie.
Twoje dane mogą być też potrzebne dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, dla celów prowadzenia analiz i statystyk, a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych w postaci nazwy profilu utworzonego w aplikacji Instagram jest dobrowolne jednakże niepodanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

Jakie masz uprawnienia wobec ALEKSANDRA DECKA-PRASZCZAŁEK PRADENT w zakresie przetwarzanych danych?
Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe. Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu. Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ALEKSANDRA DECKA-PRASZCZAŁEK do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
– dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Możemy udostępnić Twoje dane osobowe:
– podmiotom wspierającym realizację Konkursu,
– właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów,
– podmiotom trzecim w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz PRADENT w zakresie obsługi IT, usług doradczych, kontroli.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
PRADENT ALEKSANDRA DECKA-PRASZCZAŁEK przechowuje Twoje dane osobowe przez czas trwania Konkursu i rozpowszechniania przekazanego przez Ciebie komentarza.
W przypadku powstania po naszej stronie uzasadnionego przypuszczenia, iż może zaistnieć konieczność dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, Twoje dane będą przechowywane przez czas do przedawnienia roszczeń lub przez okres trwania postępowania sądowego, uwzględniając okres egzekwowania wykonania wyroku.

Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy profilować te dane?
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.
1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu Konkursu oraz w pełni akceptuję wszystkie jego postanowienia.
2) Oświadczam i gwarantuję, że jestem autorem komentarza oraz że nie naruszają one jakichkolwiek praw (w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych) i dóbr osobistych osób trzecich.
3) Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości mojego imienia oraz nazwiska w związku z udziałem w Konkursie we wszelkich ogłoszeniach i informacjach o jego wynikach.

ul. Bema 37a, Ciechocinek

budynek Przychodni Lekarskiej

+48 723 136 201

zadzwoń i umów się na wizytę

Tylko u nas

bezbolesne znieczulenie komputerowe